Algemene Voorwaarden

Naleving van de wet 34/2002 van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, Informatie: GILLET-SCHELKENS SL, als bedrijf en verantwoordelijk voor Immodelux, is een bedrijf dat zich toelegt op het leveren van vastgoeddiensten.

GILLET SCHELKENS SL
NIF: B42612499
Adres: Cap Negret Match 55 a Kamer 4 03590 – Altea (Alicante) – SPANJE
Tel. 34865521933
E-mail: info@immodelux.com

Momenteel verantwoordelijk voor de werking, het beheer en de website www. immodelux .com

De diensten die de gebruiker kan verkrijgen via het internet www.immodelux.com zijn voor de verkoop, verhuur en exploitatie van onroerend goed. GILLET-SCHELKENS SL heeft nu Inmodelux gebeld en behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid en de wetgeving inzake gegevensbescherming zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De toegang tot of het gebruik van deze website, in welke vorm dan ook, houdt de aanvaarding in van alle algemene gebruiksvoorwaarden en van de voorwaarden die de eigenaar op elk moment eenzijdig kan vaststellen. Bijgevolg is het de verantwoordelijkheid van elke bezoeker of gebruiker om de toepasselijke gebruiksvoorwaarden te lezen en elke keer dat hij/zij deze website bezoekt.

Het gebruik van de specifieke diensten impliceert de aanvaarding, zonder voorbehoud, van de bijzondere regels of instructies die de eigenaar van deze site kan opstellen en op elk moment met een specifiek, vervangend of bijkomend karakter ten opzichte van deze algemene voorwaarden.

TOEGANGSVOORWAARDEN

In het algemeen zal de toegang tot de informatie en de inhoud van deze site gratis zijn en gebruikers zullen niet verplicht zijn om persoonlijke informatie te verstrekken, of om wachtwoorden te gebruiken, of een voorafgaand abonnement, behalve om toegang te krijgen tot functies van de inhoud of diensten.

Wanneer wij persoonlijke informatie verstrekken om toegang te krijgen tot de inhoud of voor het gebruik van een dienst die op zee vereist is, moeten gebruikers de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, authenticiteit en geldigheid ervan aangeven. Wij zullen deze gegevens de corresponderende geautomatiseerde verwerking toesturen volgens hun aard of doel, en de aangegeven voorwaarden en het gedeelte van het Beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Gebruikers zullen de inhoud en diensten gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en in strikte overeenstemming met de huidige wetgeving, en wij zullen verantwoordelijkheden op ons nemen die in overeenstemming zijn met gedrag of activiteiten die op enigerlei wijze illegaal kunnen zijn.

In het bijzonder, en alleen als een indicatie en niet als een beperking, gaan gebruikers ermee akkoord geen berichten, afbeeldingen, foto’s, software, gegevens of inhoud via deze site te verzenden of te distribueren:

Schending van of inbreuk op enig door de wet erkend grondrecht, op welke wijze dan ook.
Het verkrijgen, aanmoedigen of bevorderen van criminele, vernederende, lasterlijke, beruchte, gewelddadige of discriminerende handelingen van geslacht, ras, religie of ideologie en, in het algemeen, in strijd zijn met de wet, de moraal of de openbare orde.
Ze zijn vals, dubbelzinnig, onnauwkeurig, overdreven, obsceen of ongepast.
Ze worden beschermd door alle intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden, behalve met de voorafgaande en voldoende toestemming van de rechtmatige eigenaar.
Schade of aantasting van het recht op eer, privacy, imago van derden of schending van de regels met betrekking tot de geheimhouding of vertrouwelijkheid van de communicatie.
Illegale, misleidende of ontrouwe reclame.
Bevat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of enig ander materiaal of programma dat de werking van computerapparatuur of -systemen kan beschadigen of veranderen.

De gebruiker is verantwoordelijk voor alle schade die de eigenaar van deze site kan lijden, direct of indirect, als gevolg van het niet naleven van de huidige regelgeving of een van de verplichtingen die voortvloeien uit de algemene gebruiksvoorwaarden.

De eigenaar van deze site behoudt zich het recht voor om eenzijdig en te allen tijde de toegang tot deze website te ontzeggen aan gebruikers die zich niet aan deze algemene gebruiksvoorwaarden houden, en dit zonder voorafgaande kennisgeving of rechtvaardiging.

INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

5.1 Industriële eigendom

De onderscheidende tekens, grafisch of woordelijk, die op deze website voorkomen, zijn eigendom van Immodelux, die het exclusieve recht heeft om ze te gebruiken en het economische verkeer. Voor zover dit in acht wordt genomen, is het verboden om ze door derden te gebruiken zonder de bijbehorende toestemming.

erprogramma’s, broncodes en, in het algemeen, elke intellectuele creatie die op deze site bestaat, alsook de multimediasite zelf, zijn beschermd als auteursrechtelijk beschermd door de wetgeving inzake intellectuele eigendom en het onderwerp.

5.2 Domeinnamen

In dezelfde zin van de vorige sectie, is de domeinnaam immodelux.com en al diegene die dienen om rechtstreeks toegang te krijgen tot de huidige site van de exclusieve eigendom van Immodelux, of het gebruik ervan, overgedragen door de rechtmatige houder ervan. Het ongeoorloofde gebruik van dezelfde in het economische verkeer zou een inbreuk op de door het register verleende rechten veronderstellen en zal worden vervolgd met de voorgaande middelen in de wet.

5.3 Rechten

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

5.3.2 Behalve de rechten van deze bescherming van deze bestanden of computerprogramma’s die geen eigendom zijn van Immodelux en van de gratis toegang (freeware) die de gebruiker kan downloaden van verschillende pagina’s van deze site om ze mogelijk te maken of de toegang te vergemakkelijken. Het gaat om, en in ieder geval, de toepassingen die het karakter van publiek domein hebben door de uitdrukkelijke wil van hun auteurs.

5.4 Persoonlijk gebruik

De gebruiker is uitdrukkelijk gemachtigd door de eigenaar van deze site te bekijken, af te drukken, te kopiëren of te specificeren op uw harde schijf en andere hardware, beschermde intellectuele creaties en alle andere inhoud of activa al dan niet gedekt door een recht eluso mélus delados, zonder commercieel gebruik of distributie, en zonder wijziging, wijziging of decompilatie van de inhoud. Deze mogelijkheid tot persoonlijk gebruik wordt geacht erkend te zijn zolang de waarschuwingen voor de rechten van de auteur en de industriële eigendom intact blijven, en veronderstelt niet dat er een licentie aan de gebruiker wordt verleend.

Voor elk ander gebruik van de intellectuele creaties of de inhoud van deze site is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze site vereist.

5.5 Voorbehoud van aandelen

Het gebruik van de inhoud of de diensten van deze site impliceert of impliceert geen enkele licentie of toestemming tot gebruik van welke aard dan ook op hun rechten van intellectuele of industriële eigendom of enig ander recht.

De gebruiker van deze website verbindt zich ertoe om de vermelde rechten te respecteren en om elke actie te vermijden die hen kan schaden, waarbij hij zichzelf en in elk geval Immodelux de uitoefening van weinig middelen of juridische acties die ermee overeenstemmen, voorbehoudt en haar rechten verdedigt.

LINKS

Op deze website kan de gebruiker verschillende links vinden die leiden naar onafhankelijke websites, met het verzoek om de toegang tot andere informatiebronnen en het internet met betrekking tot onroerend goed of juridische kwesties, of van algemene aard, te vergemakkelijken en aan te moedigen.

De eigenaar van deze site is niet verantwoordelijk voor de inhoud die via de links wordt benaderd, noch voor de wijzigingen die eraan worden aangebracht, noch voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt, noch voor de technische beschikbaarheid ervan.

Immodelux verbindt zich er echter toe alles in het werk te stellen om het bestaan op haar website van links naar sites met een illegale inhoud te vermijden, die illegale, racistische of xenofobe activiteiten bevorderen of die in het algemeen een poging doen om de beginselen van vrijheid en menselijke waardigheid te schenden of de waarden en rechten die door de Spaanse grondwet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens worden erkend, te schenden. In het geval dat zij effectief kennis heeft van de informatie waarnaar een link illegaal is, verbindt de eigenaar van deze site zich ertoe om met de nodige zorgvuldigheid te handelen om de link te verwijderen of uit te schakelen.

In het geval dat de eigenaar van een website van mening is dat een link van deze site op enigerlei wijze zijn rechten ondermijnt of de minste schade aanricht, dient u alleen te communiceren door een e-mail te sturen naar info @ imm. com of op enige andere wijze, in het vertrouwen dat de link onmiddellijk zal worden verwijderd, of gewijzigd op een manier die bevredigend is voor de betrokken persoon, zonder dat u verdere stappen hoeft te ondernemen of uitleg hoeft te geven.

Cookies

De website kan gebruik maken van cookies of kleine stukjes data die worden gegenereerd op de computer van de gebruiker en het kind dat wordt opgehaald bij het volgende bezoek van de gebruiker om verdere navigatie op dezelfde website te vergemakkelijken. De informatie die wordt opgeslagen is niets anders dan de datum, het tijdstip van het laatste bezoek en de elementen die de bekeken pagina’s kunnen herkennen.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om het aanmaken van cookies te vermijden, door de overeenkomstige optie en zijn of haar browser te selecteren. En soms kan het deactiveren van cookies de goede werking van de website verhinderen.

ONTHEFFING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Hoewel de eigenaar van deze site probeert de gebruikers zo volledig, nuttig en actueel mogelijke informatie te bieden, garandeert hij niet de juistheid, actualisering en bruikbaarheid van de inhoud en de diensten, en vermijdt daarom uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten die de gebruikers hebben geleden door het gebruik van onvolledige, onjuiste of verouderde gegevens, of voor de eventuele opschorting, annulering of onbruikbaarheid van de inhoud of de diensten.

De gebruikers moeten ervoor zorgen dat het gebruik van de inhoud en diensten van deze <em> website in ieder geval op eigen risico en onder hun eigen en exclusieve verantwoordelijkheid gebeurt en dat de eigenaar van deze site NIET garant staat:

de bruikbaarheid of beschikbaarheid van de inhoud of diensten. Wanneer dit echter redelijkerwijs haalbaar of te voorzien is, worden de gebruikers op de hoogte gebracht van mogelijke onderbrekingen in de werking ervan.
het nut, de nauwkeurigheid, de actualisering of de onfeilbaarheid van de inhoud of de diensten voor de besluitvorming of de uitvoering van een bepaalde activiteit. De informatie, zowel die van ons als die van derden, die op de website verschijnt, is geselecteerd “zoals ze is”, zonder enige garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de juistheid en actualisering ervan. Bijgevolg is de eigenaar van deze site niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van dergelijke informatie.
de privacy en veiligheid van het gebruik van haar diensten, noch dat anderen zich niet bewust zijn van de toegang of het gebruik dat gebruikers van haar inhoud of diensten kunnen maken, en sluit daarom elke aansprakelijkheid in dit verband uit.
de afwezigheid van virussen of andere schadelijke elementen die worden geïntroduceerd of geleverd door inhoud of dienstverleners, of door andere gebruikers of derden, die wijzigingen of problemen van welke aard dan ook kunnen veroorzaken in de computersystemen van de gebruikers van elektrad.
de wettigheid van de geleverde inhoud op basis van specifieke informatie van derde leveranciers, medewerkers of gebruikers. Immodelux verbindt zich er echter toe alles in het werk te stellen om het bestaan van illegale inhoud op haar site te voorkomen, en in het geval dat wij effectief kennis hebben van deze inhoud, deze te elimineren of de toegang tot deze inhoud te verhinderen.

In ieder geval is de eigenaar van deze site bij voorbaat dankbaar voor alle soorten suggesties, correcties of opmerkingen die elk soort incident of onregelmatigheid op de snelste en meest efficiënte manier voorkomen of corrigeren. Dergelijke mededelingen kunnen per e-mail worden verstuurd naar info@immodelux.com

WIJZIGING EN BEËINDIGING VAN DIENSTEN

Hoewel de duur van deze site in principe onbepaald is, behoudt de eigenaar zich het recht voor om de levering van de diensten of de inhoud ervan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers van de site geheel of gedeeltelijk te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Ook de gebruiksvoorwaarden van deze website kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

RECHTEN

De geïnteresseerde partijen, Experimentar kan te allen tijde en geheel kosteloos gebruik maken van hun recht op toegang, rectificatie en onderdrukking, alsmede verzoeken om de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken, zich hiertegen te verzetten en deze in voorkomend geval automatisch te annuleren (ook al neemt onze website geen geautomatiseerde beslissingen of werkt hij geen profielen uit).

Om dit te doen kunnen we de documenten die door het bedrijf zijn ingeschakeld behandelen, of een brief sturen naar het postadres of de e-mail van immodelux. In ieder geval moet uw aanvraag vergezeld gaan van een fotokopie van uw identiteitskaart of een gelijkwaardig document, met het verzoek om uw identiteit te bewijzen.

Als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden en u zich zorgen maakt over de bescherming van uw persoonlijke gegevens, vooral als u niet tevreden bent met de uitoefening van uw rechten, kunt u een klacht indienen bij de Spaanse autoriteit voor gegevensbescherming (Autoridad de Control y Materia de la Protección de Datos) via haar website: https://www.aepd.es/.

De vervulling van de geregeld ding in artikel 21 van de wet 34/2002 van de diensten van de vereniging van de informatie-en elektronische handel, als u niet wenst te ontvangen meer NEWSLETTER, kunt u ontvangen van lage sturen van een elektronische post naar de richting: info @ immodelux .com met onderwerp “LOW”.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze algemene gebruiksvoorwaarden vallen onder de Spaanse wetgeving. Elk geschil met betrekking tot deze website zal worden behandeld door de Spaanse jurisdictie, soms de partijen bij de rechtbanken en gerechtshoven van de stad Benidorm, en hun hiërarchische meerderen, die afstand doen van andere jurisdicties indien dit wordt uitgesteld door de personen.

De eenvoudigste en meest effectieve manier om een verduidelijking te vragen, of om eender welke klacht, suggestie of opmerking te maken, is door een e-mail te sturen naar

BELEID INZAKE DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

En de naleving van de bepalingen van de wet 15/1999, 13 december, Bescherming van persoonsgegevens, wordt als volgt aan de gebruikers van deze website kenbaar gemaakt:

De vrijwillige gegevens vergemakkelijkt door de unieke gebruikers opgenomen in een database waarvan het is titulair en verantwoordelijk GILLET-SCHELKENS SL , met professioneel adres in de straat Ptd Cap Negret 55A lokale 4 – Res. El Portet, 03590 ALTEA (Alicante) en verstrekt door CIF B42612499, die ook titulair is van het merk “IMMODELUX”.
Wanneer voor de toegang tot de inhoud of voor het gebruik van een aantal noodzakelijke dienst van de zee, vergemakkelijken we de gegevens van persoonlijke aard, de gebruikers danken hun waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, authenticiteit en geldigheid.
Bij het verstrekken van persoonlijke gegevens door het invullen van formulieren voor het verzamelen van gegevens of door ze op een andere manier te verzenden, verklaart de gebruiker dat hij de aan GILLET- SCHELKO en haar trado en est el presente document verstrekte gegevens zonder voorbehoud accepteert. De gebruikers zijn op de hoogte gebracht en geregistreerd bij het Algemeen Register van het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming, waar ze gratis toegang toe hebben als ze hun status willen controleren.
Het verzamelen van persoonlijke gegevens en de geautomatiseerde verwerking ervan heeft de mogelijkheid om het beheer, de administratie, de verbetering en de uitbreiding van de verschillende diensten, het opstellen van statistieken, het beheer of de opvolging van incidenten die door reclameactiviteiten, producten of diensten aangeboden door GILLET-SCHELKENS SL – (Immodelux) via deze site of een andere site waarvan het deel uitmaakt, te beheren of te exploiteren, mogelijk te maken of te vergemakkelijken.
Bij het verstrekken van persoonlijke gegevens, geeft de gebruiker toestemming en aanvaardt hij de kwijtschelding van de promotionele, commerciële of reclame-informatie zoals bedoeld in de vorige paragraaf, door GILLET-SCHELKENS SL – (Immodelux) , hoewel de gebruiker zijn toestemming op elk moment kan herroepen door een e-mail te sturen naar info@immodelux.com .
GILLET-SCHELKENS SL – (Immodelux) en geen enkel geval zal de persoonlijke gegevens van de gebruikers, die zullen worden behandeld en de strikte naleving van de organieke wet 15/1999, op 13 december, verkopen of verhuren en zal ze alleen vergemakkelijken of meedelen aan een derde partij, voor de naleving van de eerder aangegeven boetes, met de voorafgaande toestemming van de gebruiker, de toestemming die wordt verleend aan de gebruiker als de gebruiker niet iets in dit opzicht manifesteren en de termijn van vijftien dagen gerekend vanaf dat en dat werd gevraagd aan hem. De gebruiker kan zijn toestemming weigeren of intrekken door een e-mail te sturen naar info@immodelux.com .
De gebruikers kunnen te allen tijde het recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet van hun persoonlijke gegevens uitoefenen. De uitoefening van deze rechten kan automatisch gebeuren door een e-mail te sturen naar info@immodelux.com , per post naar het professionele adres van GILLET-SCHELKENS SL , of op een andere manier die toelaat om de identiteit van de gebruiker die oefent te herkennen.
GILLET-SCHELKENS SL – (Immodelux) verbindt zich ertoe om geen onnodige informatie te verzamelen over zijn klanten of gebruikers, om met uiterste zorgvuldigheid de PERSOONLIJKE INFORMATIE te behandelen, om te komen tot een overeenkomst en om eender welke fase van de behandeling te behandelen met de verplichting om de veiligheid te waarborgen. GILLET SCHELKENS SL – (Immodelux) verbindt zich ertoe om te allen tijde de wettelijk vereiste veiligheidsniveaus in te voeren, om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of diefstal van persoonlijke gegevens te voorkomen, door voor dit doel alle technische middelen en systemen binnen haar bereik te implementeren, gezien de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan ze onderhevig zijn, of het nu gaat om risico’s van menselijk handelen of van de fysieke of natuurlijke omgeving. Toch moeten de gebruikers bij de veiligheidsmaatregelen worden betrokken en is het internet niet onneembaar, en zij moeten de risico’s die dit met zich meebrengt, op zich nemen.

Compare listings

Vergelijken
×

WhatsApp Chat

× How can I help?